Platnost posudků na tábory, zotavovací akce

13.08.2020 08:32

Platnost posudků na tábory

I přes opakované vysvětlování se znovu objevily požadavky ze strany organizátorů letních táborů na vystavení nových posudků o zdravotní způsobilosti na zotavovací akci na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví. Již na počátku léta po opakovaných urgencích představitelů dětských lékařů změnila hlavní hygienička názor.
Nový posudek není nutný pokud, nedošlo od jeho vystavení ke změně zdravotního stavu dítěte.

Viz citace:

Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte.

Doporučení na doložení aktuálního lékařského posudku, tj. vydaného v letošním roce, které je uvedeno v doporučení Ministerstva zdravotnictví "Hygienicko-protiepidemická opatření pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020" má, jak již výše uvedeno, pouze charakter doporučení a mělo být připomínkou pro rodiče, že v zákoně je vedle doby platnosti posudku, uveden ještě dodatek o změně zdravotního stavu dítěte a tedy, že dvouletá platnost lékařského posudku není bezvýhradná.

Uvedené doporučení nebylo tedy míněno ve vztahu konkretizace některých onemocnění, která by mohla být kontraindikací k účasti dítěte na zotavovací akci.

Bezinfekčnost dítěte, která zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, kontakt dítěte s infekční osobou a nařízená karanténní opatření v rodině dítěte, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) a c) ve spojení s odst. 3  zákona o ochraně veřejného zdraví potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, a toto prohlášení nesmí být starší než jeden den, přičemž rozhodným je datum odjezdu dítěte na zotavovací akci.

Pro shrnutí
- není žádný racionální důvod pro to, aby provozovatelé táborů vyžadovali aktuální posudek o zdravotní způsobilosti pro účast na letním táboře, pokud je v platnosti původně vystavený (2 roky).

Pokud bude Posudek nekompromisně vyžadován, vystavíme jej bez problémů, ale za administrativní poplatek 200 Kč.