INFORMACE KE SPORTOVNÍM PROHLÍDKÁM

30.03.2017 22:16

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás tímto podrobně informovat o způsobu a systému provádění zdravotních prohlídek sportovců.


Od 1. ledna 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnících se organizovaných soutěží.

V případě žádosti o vydání posudku je nezbytné požadovat na sportovní organizaci, kam bude Vaše dítě docházet, aby se jasně vyjádřila, zda se jedná:

 

1. o výkonnostní sport či jen organizovaný sport !!!

2. v případě výkonnostního sportu pak, zda se jedná o vstupní lékařskou prohlídku (před zaregistrováním) nebo o pravidelnou lékařskou prohlídku (1x za 12 měsíců). Pokud Vaše dítě  potřebuje první vyšetření a jedná se o zdravotně náročnou sportovní disciplínu, musí absolvovat zátěžové vyšetření, které provádí tělovýchovný lékař.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Výkonnostní sport - prohlídku provádí praktický lékař pro děti a dorost nebo tělovýchovný lékař. 

Vrcholový sport  - prohlídku provádí tělovýchovný lékař.    


Vyšetření tělovýchovným lékařem se požaduje:

- u sportovců, kteří se účastní všech úrovní soutěží v kontaktních sportech (judo, karate...)

- při sportovních aktivitách se ztíženou dostupností lékařské pomoci (hloubkové potápění, horolezectví...) 

- u žáků sportovních škol a u všech typů motosportů. 


K vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost platí následující pravidla:

- pacient musí být alespoň týden předem objednán!

- k vyšetření je potřeba přinést předvyplněné formuláře. Stáhněte zde a zde

- nelze dávat mezi dveřmi razítka do průkazek

- vyšetření se provádí v rozsahu preventivní prohlídky, prohlídka se provádí každý rok znovu!

- ke vstupní prohlídce je nutný i popis klidového EKG. Je-li v rodině pacienta výskyt kolapsových stavů či náhlé smrti, potom se vyžaduje vyšetření zátěžových testů (zátěžové EKG)

- vyšetření pro sportovní činnost nehradí zdravotní pojišťovny

- vyšetření EKG provádí v naší oblasti MUDr. Kylián v kardiologické ambulanci v nemocnici v Prachaticích nebo ve Strakonicích. Objednat se můžete na čísle 722 490 050.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DETAILNÍ INFORMACE K TÉTO PROBLEMATICE:


Definice říká, že výkonnostní sport je  sport na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v rozsahu několika jednotek až desítek hodin týdně, registrace v některém sportovním svazu a pravidelná účast v soutěžích. Tedy v okamžiku, kdy se dítě připravuje na soutěže a účastní se soutěží, je třeba postupovat dle dikce vyhlášky pro výkonnostní sport.


A tato vyhláška přesně stanovuje: 


· 1

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkonnostním sportovcem je osoba, která

1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a

2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,


...


d) zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport, při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými nároky na zdraví sportovce, který takový
sport vykonává. Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou

1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus,

2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového
nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km,

3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu,

4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení,

5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech.


...


· 3

(2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,

b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,

c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo
tělesné výchově, k nimž je posuzována,

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována,

e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,


(dále jen "základní vyšetření").


· 4

(3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje,

a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole,

1. zjištění základní antropometrie,

2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku,

b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu, vyšetření podle písmene a) a zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve, pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné sportovní disciplíny viz výše.